Dark Mode
Image
 • Tuesday, 05 July 2022

SEOSP BH

Prezentarea Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională Bihor (SEOSP Bihor)

Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară si Profesională Bihor (SEOSP Bihor) își desfășoară activitatea în baza Ordinului nr. 1985 /2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și in vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități si/sau cerințe educaționale speciale, în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor.

Scopul evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării/ reorientării școlare si profesionale a copiilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor optime de integrare școlara, profesională și socială.

Finalitatea evaluării, asistentei psihoeducaționale, orientării/reorientării școlare si profesionale a copiilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială și profesională a acestora prin egalizarea șanselor.

SEOSP Bihor realizează evaluarea psihoeducațională în vederea orientării școlare și profesionale a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale. Evaluarea psihoeducațională presupune stabilirea nivelului de cunoștințe si a gradului de asimilare și corelarea acestora cu posibilitățile și nivelul intelectual al copilului, a nivelului de adaptare la mediul școlar și social, precum și identificarea barierelor și a CES. Orientarea școlară și profesionala se realizează cu prioritate către educația incluzivă, respectiv în unități de învățământ de masă, in acord cu tratatele internaționale la care România este parte.

Atribuțiile SEOSP BH, in etapa de evaluare complexa a copilului cu CES, sunt următoarele:

 1. verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru orientarea școlară și profesională;
 2. verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
 3. verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când Fișa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
 4. programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea evaluării psihoeducaționale;
 5. orientează părinții/reprezentantul legal la ISJ în situația în care aceștia doresc să viziteze unitatea de învățământ propusă;
 6. aplică criteriile de orientare școlară și profesională, conform anexei nr. 14 la Ordinul nr. 1985/2016;
 7. intervievează părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinții asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță;
 8. ține evidența dosarelor care au stat la baza orientării școlare și profesionale; în acest sens, la nivelul SEOSP se realizează un registru propriu;
 9. înaintează COSP dosarul copilului, la care adaugă fișa de evaluare psihoeducațională și raportul sintetic de evaluare, precum și proiectul planului de servicii individualizat la reorientare;
 10. înaintează COSP dosarul copilului fără CES, nedeplasabil din motive medicale, la care adaugă raportul sintetic de evaluare.

 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională Bihor (COSP Bihor) este cea care emite certificatele de orientare/reorientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP Bihor din cadrul CJRAE Bihor.

Atribuțiile COSP Bihor sunt următoarele:

 1. analizează documentele primite de la SEOSP și decide asupra orientării școlare și profesionale a elevilor/copiilor cu CES, respectiv ale copiilor fără CES, nedeplasabili din motive medicale;
 2. emite certificatele de orientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP;
 3. colaborează cu DGASPC, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor individuale.

Beneficiarii certificatelor de orientare școlară și profesională:

În funcție de încadrarea în grad de handicap și de orientarea școlară și profesionala bazată pe CES și ținând cont de faptul că încadrarea în grad de handicap se realizează numai la solicitarea părinților/reprezentantului legal, iar înscrierea copiilor cu dizabilități și CES in învățământul special și special integrat se face numai pe baza orientării școlare și profesionale efectuate de COSP, copiii cu dizabilități și/sau CES se împart in următoarele grupuri:

 1. copii încadrați în grad de handicap și orientați școlar/profesional de către COSP, aceștia fiind copii care au simultan dizabilități și CES;
 2. copii încadrați în grad de handicap și neorientați școlar/profesional de către COSP, aceștia fiind fie copii care au simultan dizabilități și CES și pentru care părinții/reprezentantul legal nu solicită orientare școlară, fie copii cu dizabilități și fără CES, școlarizați în unități de învățământ de masă, precum copii cu dizabilități fizice, somatice, HIV/SIDA sau boli rare neînsoțite de tulburări psihice;
 3. copii neîncadrați în grad de handicap și orientați școlar/profesional de către COSP, aceștia fiind fie copii care au simultan dizabilități și CES, dar pentru care părinții nu solicită/refuză încadrarea in grad de handicap, fie copii doar cu CES;
 4. copii neîncadrați in grad de handicap și neorientați școlar sau profesional de către COSP, aceștia fiind copii care au simultan dizabilități și CES, pentru care părinții/reprezentantul legal nu solicită orientare școlară și nici încadrare în grad de handicap.

Programul de activitate cu publicul al SEOSP BH și al secretariatului COSP BH:

ZIUA

PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI

NU ESTE PROGRAM CU PUBLICUL/

NU SE PREIAU DOSARE ȘI NU SE ELIBEREAZĂ CERTIFICATE OȘP

MARȚI

EVALUAREA COPIILOR/ELEVILOR/TINERILOR

NU SE PREIAU DOSARE ȘI NU SE ELIBEREAZĂ CERTIFICATE OȘP

MIERCURI

8:00-16:00: -  PRELUAREA DOSARELOR

                                -  ELIBERAREA CERTIFICATELOR

JOI

8:00-16:00: -  PRELUAREA DOSARELOR

                                -  ELIBERAREA CERTIFICATELOR

VINERI

         8:00-14:00: -  ELIBERAREA CERTIFICATELOR

                      NU SE PREIAU DOSARE

Contact: 0359.462.781 – Gîrba Paula Mădălina (Asistent Social) – informații întocmire dosare

E-mail:    seosp.dosare@gmail.com