Dark Mode
Image
 • Tuesday, 05 July 2022

CJRAE BH

Prezentarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor

         Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor este o instituție de învățământ specializată în oferirea, coordonarea și monitorizarea de servicii educaționale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinților și membrilor comunității pentru a asigura tuturor accesul la o educație de calitate, precum și asistența necesară în acest sens.

          Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor oferă servicii specializate de mediere școlară, coordonează, monitorizează și evaluează, la nivel județean, activitatea și serviciile educaționale oferite de centrele școlare pentru educație incluzivă, centrele și cabinetele logopedice interșcolare, centrele județene și cabinetele de asistență psihopedagogică.

           Scopul activității Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Bihor îl constituie asigurarea calității serviciilor educaționale în domeniile mai sus menționate.

Obiectivele principale ale activității Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Bihor sunt:

 1. cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale;
 2. asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfășurării educației de calitate în funcție de potențialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
 3. informarea și consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalității și al îmbunătățirii activității didactico-educative;
 4. crearea condițiilor de dezvoltare a personalității elevilor/tinerilor în vederea integrării acestora în viața școlară, socială și profesională;
 5. implicarea părinților în activități specifice unei relații eficiente: școală-familie-comunitate, ca bază a adaptării școlare și integrării sociale a copiilor/tinerilor.

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Bihor îndeplinește următoarele funcții:

 1. de coordonare, realizare, monitorizare și evaluare a serviciilor educaționale din județ si municipiu;
 2. de monitorizare a evoluțiilor beneficiarilor serviciilor educaționale menționate mai sus;
 3. de informare și documentare pentru toți membrii comunității (cadre didactice, părinți, copii, studenți, autorități locale etc.);
 4. de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum și cu organizații și asociații la nivel național și internațional.

Responsabilitățile Centrul Județean de Resurse și de Asistenta Educațională Bihor sunt următoarele:

 1. coordonează, monitorizează și evaluează metodologic și științific serviciile educaționale realizate de instituțiile de învățământ preuniversitar enumerate mai sus;
 2. participă la formarea inițială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unități de învățământ preuniversitar din județ/municipiu;
 3. participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare continuă și colaborarea cu instituțiile acreditate în acest scop (Casa Corpului Didactic, instituții de învățământ superior, ONG-uri etc.);
 4. informează și consiliază cadrele didactice în domeniul educației incluzive;
 5. informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
 6. realizează materiale și mijloace de învățământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar;
 7. evaluează specialiștii care oferă servicii educaționale din centrele de asistență psihopedagogică și din centrele logopedice, precum și mediatorii școlari;
 8. realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor;
 9. semnează/aprobă documentele elaborate de profesioniștii din subordine;
 10. gestionează cărțile de muncă ale personalului din subordine, cu excepția personalului din centrele școlare pentru educație incluzivă;
 11. înființează cabinete de resurse de asistență psihopedagogică în școlile de masă, pentru a oferi serviciile educaționale direct beneficiarilor;
 12. realizează studii și cercetări privind: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței forței de muncă și implementarea strategiilor moderne de predare-învățare-evaluare în actul didactic;
 13. facilitează relaționarea unităților și instituțiilor din învățământul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte și programe;
 14. coordonează și certifică activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară.